^ жоғары
 
Негiзгi бет А А А
Арнайы нұсқа
Қаз Рус Eng   
 
     
 

 
 
Сенбі, 11 шілде 2020
 
     
 
Қоғам / Жемқорлыққа қарсы күрес
Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 2016 жылдың бірінші жарты жылдығындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу бойынша аналитикалық анықтама

Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 2016 жылдың бірінші жарты жылдығындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу бойынша аналитикалық анықтама

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері бойынша министрдің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 18 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің Үлгілік ережесінің 8 тармағына сәйкес Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасында келесі бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді:

  • бөлімше қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іздеп табу;
  • бөлімшеде ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іздеп табу;

1. Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының құрылымдық бөлімше қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іздеп табу.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері бойынша министрдің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы « Мемлекеттік сатып алулар туралы » ( бұдан әрі – За ң ) және 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру ережелеріне ( бұдан әрі – Ереже ) сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу жүзеге асырылады.

Жүргізілген ішкі талдаумен Заңдағы және өз құқығымен шешу өкілеттігі нормаларында келесідей мәселе анықталды :

1. Заңға және Ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-портал ынд а ( мекен-жайы : www.goszakup.gov.kz) жаңа платформа пайдалануға енгізілді .

Шарт жасасу электронды форматы веб-порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша толық және нақты ақпарат жасауға және олардың орташа сатып алу құнын белгілеуге мүмкіндік туғызады. Бағасы бойынша шарт жасасу кезінде белгіленген диапазон нан асып кететін болса , тәуекелдерді басқару жүйесі автомат ты түрде жұмыс жасайды , бұл тексеру жүргізу үшін негіз болып табылады .

2. Мемлекеттік сатып алуды уақтылы жүргізу үшін мемлекеттік сатып алудың алдын-ала жылдық жоспары институты енгізілген . Тапсырыс берушіге тиісті бюджет тік комисси яның оң қорытындысы негізінде бюджетті бекіткенге дейін мемлекеттік сатып алуды жүргізу мүмкіндігі берілген .

3. Нақты өнім берушіге техни калық ерекшелікті ыңғайлау мүмкіндігін алып тастау үшін, алдын ала талқылау институт ы енгізілген , бұл әлеуетті өнім берушіге алдын-ала техни калық ерекшелікпен танысуға мүмкіндік береді және қажет болған жағдайда конкурстық құжаттамалардың " орындалмайтын " жағдайларына қарсы болуға мүмкіндік береді . Аталған талқылау рәсімі веб-портал арқылы 10- күн ішінде ашық түрде өткізіледі .

4. Өтініштен негізсіз бас тартуға жол бермеу мақсатында , За ңда келесі норм алар мазмұндалған : бірінші , сатып алуға қатысушыларға өтінішті ашқаннан кейін өзара қарауға мүмкіндік беріледі, бұл тапсырыс берушілер қабылдаған шешімдердің негізділігін бағалауға мүмкіндік береді , екінші , тапсырыс берушінің міндеті өтініштен бас тарту себебі толық және нақты, растаушы құжаттарды көрсетумен жазып беру Заңмен белгіленеді, үшінші , 68 - д ен 54 -ке дейін бір көзден алу тәсәләмен сатып алу негіздемелерінің санын қысқарту ( мысалы мемлекеттік сатып алу бір көзден алу тәсілімен Қаржы басқармасымен тікелей шарт жасасу жолымен жүзеге асыратын жағдайда : 1) табиғи монополи ялар саласына жататын , сондай-ақ энерг иямен жабдықтау немесе электр энерги ясын сату-сатып алу электр энерги ясын өнім берушімен кепілдендіретін қызметтерді алу ; 2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген баға , тариф тер бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу ; 3) сатып алынған тауарларға, қызметтерге қатысты ерекше құқықтарға ие тұлғалардан интеллектуал ды объект болып табылатын тауарларды сатып алу ; 4) республика лық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына арналған айлық есеп көрсеткішінен жүз мәрте мөлшерден аспайтын құн мәніндегі бір тектес тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу.

5. Бір көзден алу талаптары күшейтілген . Тапсырыс берушілер бір көзден алу ды жүзеге асыру қажеттілігін негіздеулері қажет . Осындай сатып алу қорытындысы бойынша веб-портал ға орналастырылатын өнім берушінің таңдауымен және жасасқан шарттың бағасы негіздерімен есеп дайындауы тиіс .

6. Рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету шеңберінде , Заңмен 100% мемлекеттік сатып алу электрон ды формат қа ауысқан .

7. Құқық қорғау орган дарынан қаулы түскен кезде , әлеуетті өнім беруші, конкурсқа қатысушы, өнім берушінің іс қимылға шағымы кезінде (әрекетсіздік) өтініші кезінде , тапсырыс берушінің шешімі , мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыратын немесе конкурс тық комисси яның уәкілетті орган ы бақылау іс-шараларын өткізеді , оның ішінде камерал ды бақылау .

Қорытынды : осылай , мемлекеттік сатып алудың ашықтығына және жеңілдетуге бағытталған Баға м одул ін енгізу , электрон ды шарттар және бірқатар басқа да нормалар сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне азайтуға мүмкіндік береді .

Сонымен қатар , мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүргізу тапсырыс берушінің құқығы , өнім берушімен алдын-ала келісу бойынша тапсырыс берушінің бағаны көтеру бөлігі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінен тұрады.

Басқарма келесі норматив тік құқықтық акт ілерді : Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, Қазақстан Республикасы Президентінің 200 9 жылғы 18 маусымдағы №827 «ҚР мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығын «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», «Мемлекеттік жекешелік әріптестік туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» , « К онцессия туралы », Заңдарын басшылыққа алады .

Аталған норматив тік құқықтық акт ілермен реттеледі : бюджет тік бағдарламалар әкімгерлерінің б юджет тік бағдарламаларын қарау және келісу ; жалпы сипаттағы трансферт тер көлемін белгілеу ; бюджет тік комисси яның жұмыс органының функцияларын жүзеге асыру ; әлеуметтік -экономи калық даму болжамын , даму бағдарламасы және оларды іске асыру мониторинг ін әзірлеу ; әлеуметтік -экономи калық даму болжамын ескере отырып жоспарлы кезеңге арналған бюджет жобасын құрастыру және оларды бюджет тік комисси яның және әкімдіктің қарауына енгізу ; әлеуметтік -экономи калық даму болжамын ескере отырып бюджет түсімдерін болжау ; бюджет тік бағдарламалар әкімгерлерінің шығыс лимит терін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік -экономи калық даму болжамдық көрсеткіштері негізінде жаңа бастамаларға лимит терді , бюджет ті , бюджет қаражатын шығындаудың басым бағыттарын, жоспарлы кезеңге арналған бюджет тапшылығының мөлшерін белгілеу ; есептік қаржы жылына бюджет тің орындалуын талдау нәтижелерін ескере отырып қарау, бюджет тік бағдарламалар әкімгерлерінің бюджет тік жобаларын және бюджеттік өтінімдердің бюджет қаражатын басқару бойынша мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау, оның қорытындысы бойынша бюджет тік комисси яның қарауына бағытталуы бойынша қорытынды жасау ; инвестици ялық ұсыныстарды қарау , бюджет тік инвестици ялық жобаларды және олар бойынша экономи калық қорытынды дайындау ; бюджет жобасына қосу үшін бюджет тік комисси яда мақұлданған бюджет тік инвестици ялық жобаларды , заңды тұлғалардың жарғылық капитал ында мемлекеттің қатысуы арқылы бюджет тік , инвестици ялық ұсыныстарда мазмұндалған , экономи калық қорытындысы бар инвестици яларды іріктеуді жүзеге асыру ; мониторинг, бюджет тік инвестици ялық жобаларды және инвестицияларды іске асыруды бағалау ; мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концесси я саласында функци яларды жүзеге асыру ; бюджет тік несиелеудің дұрыстығын анықтау ; қарыз алу бойынша шешім қабылдау туралы ұсынысты м ә слихат тың қарауына енгізу ; бюджеттен қаржыландырылатын өңірлік бағдарламаларды іске асыру ( нәтижелілік ), атқарушы орган дар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және бағалаудың барлық бағыттары бойынша жинақ қорытынды жасау ; бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын атқарушы орган дардың штат кестесін талдауды жүзеге асыру ; еліміздің аумақтық-кеңістіктік даму болжамдық схемасы іс-шараларын іске асыру бойынша жұмысты үйлестіру .

Н орматив тік құқықтық акт ілермен мемлекеттік орган дардың функциялары , орындалу мерзімі , операци яларды және іс қимылдарды шектеу әдістері қатаң белгіленген , бұл акт ілерде жазылғаннан басқа өзге әдістерді мәселелерді шешу кезінде қолдануға мүмкіндік бермейді , керісінше сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасау тәуекелдерін болдырмайды .

2. Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іздеп табу.

Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында Басқармада 11 бос орынға жалпы конкурс тар өткізілді , ішкі конкурс тар 3 бос орынға , лауазымға 7 бас маман тағайындалды , 3 бөлім басшысы . Оның ішінде 7 -не сынақ мерзімі белгіленді . Біліктілігін көтеру және қайта даярлау бойынша оқудан өткен мемлекеттік қызметшілер саны – 6, бағалаудан өткен қызметкерлер саны – 38. Қаңтардан маусым айларындағы кезеңде 22 қызметкерге еңбек демалысы берілді .

Сондай - ақ , салық орган дарына мемлекеттік қызметшілердің және олардың жұбайларының табыс және мүлік туралы деклараци яларды уақтылы , сондай-ақ олардағы мәліметтердің толықтығын қамтамасыз ету мақсатында, ҚР « Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын түсіндіру туралы қызметкерлер арасында тоқсан сайын мәжіліс өткізу қарастырылған . Мәжілісте декларация туралы барлық мәселелер егжей-тегжейлі түсіндіріледі ( өткізу мерзімі , толтыру дұрыстығы , деклараци яны уақтылы өткізбеу және т.б. кезіндегі құқықтық зардаптары т.б. ) Басқарма қызметкерлерін табыс және мүлік туралы деклараци яларда дұрыс емес мәліметтер беру және өзге сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері жоқ . М емлекеттік сатып алу жүргізу кезінде лауазымды тұлғалардың қызбалық көрсету ф акт ілері анықталған жоқ .

Заңнама негізінде жұмыс жасайтын тұлғалар үшін белгіленген сыбайлас жемқорлық шектеулері мен тосқауылдарымен қабылданған құқық бұзушылықтар жоқ .

Коммуналдық мемлекеттік мекеме туралы Ережеге сәйкес « Алматы қаласы Кәсіпкерлік және индустриал ды - инноваци ялық даму басқармасы », Алматы қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 1/61 қаулысымен бекітілген , лицензи я саласындағы функци ялары жоғарыда аталған Басқармаға берілген, осыған байланысты Басқарма заңды және жеке тұлғаларға мемлекеттік қызмет көрсетпейді .

Алматы қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 10 ақпандағы № 1/73 қаулысымен « Алматы қаласы Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы » КММ туралы Ережеге Басқарманың рұқсат теру және бақылау функци яларын тоқтату бөлігіне өзгеріс енгізілген болатын .

Құжаттамалық айналым Ережесін бұзу ф акт ілері табылған . 2016 жылдың өткен жарты жылдығында Басқарма заңды және жеке тұлғалардың 92 өтініштерін қабылдады . Заңды тұлғалар Басқарма мекен жайына 28 өтініш жіберді , оның 12 – не түсіндірулер жіберілді , 8 қанағаттанарлық жауап алды, 3 уәкілетті органдарға қайта жіберілді , 5 мәліметке алынды . Жеке тұлғалардан 64 өтініш қабылданды , оның 50 түсіндірулер жіберілді , 7 қанағаттандырылды , 7 уәкілетті органдарға қайта жіберілді .

 
     
   
 
   
 
 
 
 
 
 
Осы сайта жарияланған барлық материалдардың құқығы Алматы қаласының Әкімідігіне тиесілі.
© 2005-2020 Осы сайта жарияланған барлық материалдардың құқығы Алматы қаласының Әкімідігіне тиесілі.
Email: akimat@almaty.kz